Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaForskingsprosjekt

10.02.2014 - 11:17

KRUS  “Enhancing local wool value-chains in Norway» 2015 – 2019   

Lyngheisenteret  har vore med  i forskingsprosjektet “Enhancing local wool value-chains in Norway; KRUS” som var  leia av  forskar Ingun Grimstad Klepp ved Statens institutt for forbruksforsking (SIFO). 
Målet var  å undersøke og sjå  potensiale og moglegheiter  for grøn vekst gjennom lokalt forankra verdikjeder av ull.
Ein har undersøkt korleis ein kan  forbedra marknaden for og verdien av norsk ull og kartlagt mogelegheit for lokal produksjon som eit skritt mot berekraft i klesindustrien.  
Ein viktig del har også vore å sjå  på korleis vi kan rette opp att forståing av samanhengen mellom råvare og det ferdige produktet både for industrien og  forbrukarane.   

Verdikjeda for Ull av Gamalnorsk Sau ( Villsau)
Vi har saman med Hillesvåg Ullvarefabrikk  hatt ansvaret for ei arbeidspakke  der vi har sett på korleis ein kan forbedra verdikjeda for  ull av  Gamalnorsk sau ( Villsau).   
Hovedoppgåva har vore  knytt til ullkvalitet,  «avl» - utval av individ, problemstillingar knytt til utval av spesielle eigenskapar som for eksempel ull i
forhold til genetisk mangfald og sauen si  veldferd. Produktutvikling  i forhold til ulla sine unike kvalitetar, historiske tradisjonar, teniske utfrodringar med spinning mm.og ferdige produkt.
Hillesvåg har jobba opp mot ulike aktørar når det gjeld garnkvalitet og produktutvikling. Ein av samarbeidspartnarar på produktutvikling har vore Krivi Vev på Tingvoll.
Vi har også hatt fokus på at alle ull er ein verdifull ressurs som kan brukast på fleire området og ikkje må bli eit avfallsprodukt som desverre er ein utfordring for villsaubøndene i dag.

Oppsummering  leiar Ingunn Grismstad Klepp  i sluttrapporten:
«Da KRUS startet var det få produkter på markedet som inneholder norsk ull utover strikkegarn og noen ferdige strikkegensere.
Vi har opplevd et skifte, med mange nye produkter på markedet fra nye og små, og fra etablerte norske tekstilbedrifter.
Ikke minst har utviklingen for de eldre sauerasene vært gledelig. Dette er ulla der utfordringene har vært størst, og mest har gått til spille. 
Et marked med mer variasjon åpner muligheter for produkter som tar vare på ulike egenskaper ved råvarene slik som naturlig pigment.
Det er fortsatt mye ugjort både for norsk ull generelt og for de eldste rasene, men kunnskapen og interessen rundt mulighetene er raskt voksende.»

https://www.youtube.com/watch?v=aoKCwKe15tk&feature=youtu.be   frå Ull- Seminaret på Frekhaug  15mai 2018

https://www.oslomet.no/om/nyheter/sluttrapport-ull-prosjektet-krus        Sluttrapporten frå  KRUS - Prosjektet

 

 

Coastal heathlands Peter Emil Kaland, John-Arvid Grytnes, Tessa Bargmann, Vigdis Vandvik, Inger Måren (Department of Geography), Liv Velle (Bioforsk)

Kan utegangarsau redde truga kystlyngheier? Forskningsprosjekt frå Bioforsk starta i 2007.  Bioforsk Vest - Fureneset v/Samson Øpstad er ansvarleg for prosjektet

Kartleggingsprosjekt av kystlynghei i Froan, Sør-Trøndelag. Anders Bryn 18.11.08 

Restaurering av kystlynghei

Bekjemping av einstape i kystlynghei

PhD prosjekt: Lyngheidrift og opphør av driften

Trær som koloniserer 

Etablering av artsrik slåttemark på lyngheigård

Utegangarsau på Lygra

Pollendeposisjon i beitet og slått vegetasjon

Pollenproduksjon og pollenkildeområde i lynghei

Biodiversitet i kystlyngheilandskapet

Kartlegging av lyngheilandskap med GIS