Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaRevita

04.11.2016 - 11:19
Spennande samlingsarbeid for musea

Ved Bevaringstenestene utfører vi eit omfattande arbeid for samlingane som musea i Hordaland eig. Det viktigaste gjenstandsmaterialet vert henta fram frå museumsmagasina, og all tilgjengeleg informasjon om gjenstandane vert lagt inn i ein sentral database.

Vidare vert gjenstandane fotograferte, og konservatorar vurderer og skildrar tilstanden til gjenstanden. Denne arbeidsprosessen vert kalla revita, der formålet er revitalisering eller å gi nytt liv til gjenstandane og kunnskapen om dei.

Målet er at denne informasjonen skal gjerast tilgjengeleg for forskarar og interessert publikum på internett gjennom Digitalt Museum.

På denne måten kan interesserte studere gjenstandane frå eigen pc; kva gjenstanden har vore brukt til, kvar den har vore brukt, korleis den vart produsert, kva materiale den er laga av, om det finst inskripsjonar, signaturar eller stempel, om den er skadd på noko vis osv. I nokre tilfelle kan ein også få vite kven som har eigd gjenstanden.

 

Meir tilgjengeleg – betre bevaring

Ein fordel med dette arbeidet er at gjenstandane vert så godt dokumenterte at det reduserer behovet for handtering og framhenting.

Ved nokre tastetrykk kan eigarmuseet eller andre forskarar finne ut om det er akkurat denne gjenstanden dei treng til ei utstilling eller til eit forskingsprosjekt. Ved hjelp av digitale foto og digitalisert skriftleg informasjon om gjenstanden kan fagpersonane gjere utval av kva dei vil sjå nærare på over internett.

På denne måten unngår ein mykje unødvendig handtering av gjenstandane, noko som på sikt medverkar til at gjenstanden kan bevarast lenger.