Museumssenteret i Hordaland

Ei stemme til tidaBrukarforum

04.11.2016 - 11:23

Mandat 

Brukarforum for Bevaringstenestene er eit utval sett ned av Kultur- og ressursutvalet i Hordaland fylkeskommune i møte 18. mars 2014. Utvalet skal representere interessene til dei konsoliderte musea overfor Bevaringstenestene. Utvalet har ein representant frå kvart av dei ni konsoliderte musea og ein representant for Hordaland fylkeskommune.  

Retningsliner 

Brukarforum skal sjå til av Bevaringstenestene tener musea sine interesser og behov på beste måte når det gjeld fellesmagasin, konservering (førebyggande og direkte), råd og rettleiing. Brukarforum skal elles drøfte den vidare utviklinga av Bevaringstenestene.  

Brukarforum vert drifta av Bevaringstenestene, som og er sekretariat for forumet. Bevaringstenestene kallar inn til møte minst ein gong om året. Anne deltakande parter kan elles be om møte